JobNongkhai.com - ศูนย์รวม งานหนองคาย

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานหนองคาย หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 งานขาย,งานบริการ,ผู้ช่วยเภสัชกร

24 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
กศน.จังหวัดหนองคาย
หนองคาย
(ปะโค, เมือง)

เช็คสินค้า,ทำความสะอาด

24 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย-คณิต 
โรงเรียนท่าบ่อ
หนองคาย
(บ้านเดื่อ, ท่าบ่อ)

พนักงานขาย

24 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์ ภาษา 
โรงเรียนพานพร้าว
หนองคาย
(บ้านหม้อ, ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย)

วิศวกรเครื่องกล

24 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนองคาย
(ต.กุดจิก, อ.เมือง)

พนักงานผลิต

24 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนมุกดาหาร
หนองคาย
(หาดคำ, เมือง)

พนักงานขาย

23 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
(กวนวัน, เมือง)

พนักงานขาย

23 มีนาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
กศน.อำเภอเมืองหนงคาย
หนองคาย
(ค่ายบกหวาน, เมือง)

แม่บ้าน

23 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ปราจีนกัยาณี
หนองคาย
(ปากช่อง, ปากช่อง)

พนักงานทั่วไป

23 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนบ้านหือพิทยาสรรค์
หนองคาย
(โพธิ์ตาก, โพธิ์ตาก)

การตลาด marketing

23 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนกุมภวาปี
หนองคาย
(เชียงแหว, อุดรธานี)

พนักงานขาย

23 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
หนองโนประชาสรรค์
หนองคาย
(ต.หนองกอมเกาะ, อ.เมือง)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

23 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
หนองคาย
(หาดคำ, เมือง)

พนักงานการเงิน

23 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
หนองคาย
(โพนสา, ท่าบ่อ)

พนักงานขาย

22 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์ -ภาษา 
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
หนองคาย
(โพธิ์ตาก, โพธิ์ตาก)

พนักงานขาย แคชเชียร์ อื่นๆ

22 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ศรีวิไลวิทยา
หนองคาย
(นาแสง, ศรีวิไล)

พนักงานขาย

22 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
หนองคาย
(4, เมือง)

พนักงานขาย Pc.

22 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การศึกษานอกโรงเรียน
หนองคาย
(โพธิ์ชัย, เมือง)

พนักงานขาย

22 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
น้ำสวยวิทยา
หนองคาย
(หาดคำ, เมือง)

พนักงาน

22 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน
หนองคาย
(โพธิ์ชัย, เมือง)

งานขาย

22 มีนาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หนองคาย
(ในเมือง, เมือง)

 


Go to page :   << 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>


 
 

.